<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ ภาคค่ำ --- M.B.A for MODERN MANAGER-TWILIGHT PROGRAM
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website โครง การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ ภาคค่ำ (http://3m-t.ru.ac.th)
ข้อมูล และประวัติความเป็นมา
การรับนักศึกษาใหม่
ระบบการศึกษา การวัดผล
หลักสูตรการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร
รายชื่อวิชา,กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
การสอบประมวลความรู้
ตัวอย่างรูปถ่ายมหาบัณฑิตที่ถูกต้อง
ข้อมูล / กิจกรรมนักศึกษา
การขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
การขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญา
ภาพบรรยากาศการเรียน และ
กิจกรรมนักศึกษา
          บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการกับบัณฑิตศึกษาคณะและให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษา สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ ขอรับบริการได้ดังนี้

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
          ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวัน เวลาที่กำหนด พร้อมทั้งลงทะเบียนเรียน และทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ผู้มิได้ไปดำเนินการในขั้นตอนนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

^top

การลงทะเบียนเรียน
ข้อควรจำในการลงทะเบียนเรียน
 • นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตามปฏิทินการศึกษา) หากมาดำเนินการภายหลัง แต่ยังอยู่ในกำหนดลงทะเบียนเรียนล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 • การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดให้ ชำระด้วยแคชเชียร์เช็คเท่านั้น ( ซื้อจากธนาคารในกรุงเทพ และปริมณฑล ) ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว หรือ เช็คนิติบุคคล

^top

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
นักศึกษาสามารถขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยในกรณี
บัตรประจำตัวนักศึกษาหมดอายุ 
 • ชำระเงินค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาจำนวน 160.- บาท ที่อาคารเวียงคำ
 • นำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาที่หมดอายุไปดำเนินการต่อที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

บัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุด, สูญหาย, เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล, คำนำหน้าชื่อ 

 • ชำระเงินค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาจำนวน 180.- บาท ที่อาคารเวียงคำ
 • นำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวพร้อมเอกสารแล้วแต่กรณี ไปดำเนินการต่อที่ ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
 • บัตรชำรุด – ให้นำบัตรนักศึกษาที่ชำรุด
 • บัตรสูญหาย – ให้นำใบแจ้งความบัตรนักศึกษาหาย
 • เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล – นำใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลและบัตรนักศึกษา
 • คำนำหน้าชื่อ - นำหลักฐานการเปลี่ยนและบัตรนักศึกษา
การขอหนังสือรับรองประเภทต่างๆ
          นักศึกษาขอหนังสือรับรองประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองสภามหาวิทยาอนุมัติปริญญา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) 
 • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
 • ใบรับรองศึกษาครบหลักสูตร 
 • หนังสือรับรองเพื่อลาศึกษาต่อ 
 • หนังสือสำคัญส่งตัวกลับเข้ารับราชการ 
 • หนังสือแจ้งผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดนักศึกษาทราบ 
 • หนังสือรับรองการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

^top

เอกสารที่ต้องแนบในการขอใบรับรองแต่ละประเภท
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50.- บาท
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายสุภาพ ไม่สวมเสื้อลาย เสื้อยืด หรือเสื้อไม่มีแขน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่รับรูปถ่ายโพลารอยด์)
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน 
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร
ใบรับรองสภามหาวิทยาอนุมัติปริญญา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
 • ใช้เอกสารเหมือนใบรับรองการเป็นนักศึกษา
ใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาฯ)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50.- บาท
 • รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะ ตามคณะที่สำเร็จการศึกษา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ไม่รับรูปถ่ายโพลารอยด์) 
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา 
 • ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 400.- บาท
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
ใบรับรองผลการศึกษามี 2 ประเภท คือ
 • ใบรับรองผลการศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน) 
 • ใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

          ผู้ที่มีความประสงค์ จะขอใบรับรองผลการศึกษาให้ยื่นคำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ชุดละ 50.- บาท ที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

ข้อควรทราบในการขอใบรับรอง
 • การขอใบรับรองต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมที่กองคลัง (อาคารเวียงคำ) แล้วนำใบเสร็จรับเงินยื่นคำร้องขอใบรับรองได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
 • การยื่นขอใบรับรอง ให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ 
 • การรับใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองเรียนครบหลักสูตรและใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาฯ) นักศึกษาจะต้องไปรับด้วยตนเองเท่านั้น  เพราะจะต้องลงลายมือชื่อในใบรับรองดังกล่าว ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
 • สำหรับใบรับรองอื่นๆ ให้ผู้อื่นไปรับแทนได้ 
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษามีกำหนดการใช้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 
 • ใบรับรองเรียนครบหลักสูตรและใบรับรองสำเร็จการศึกษาจะออกให้เพียงครั้งเดียวและ 1 ชุดเท่านั้น 
 • ใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript) และใบรับรองสำเร็จการศึกษา จะออกให้เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว 
 • การขอหนังสือรับรองต่างๆ ให้ยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น
  นักศึกษาที่ต้องการขอรับบริการ ตามที่กล่าวมาแล้ว หรือมีปัญหาประการใด ขอให้ติดต่อได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ได้ทุกวันในเวลาราชการ ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02- 310-8561-5

^top

การแจ้งสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะสำเร็จการศึกษา เมื่อ
 • ศึกษากระบวนวิชาต่างๆ และสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตาม หลักสูตร 
 • ผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
 • สอบผ่านภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศ) ได้สัญลักษณ์ S 
 • สอบประมวลความรู้ผ่านได้สัญลักษณ์ S 
 • ชำระหนี้สินทั้งหมด (ถ้ามี) ต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

          นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่างๆ ข้างต้นให้ดำเนินการแจ้งจบที่ ฝ่ายบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

          นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องดำเนินการแจ้งจบการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการสำเร็จการศึกษาก่อน แล้วจึงขึ้นทะเบียนปริญญาและขอใบรับรองสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
 • ให้ลงชื่อแจ้งจบการศึกษา ที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
 • ผู้ที่แจ้งจบการศึกษา ขอทราบผลการตรวจสอบการแจ้งจบการศึกษาหลังจากลงชื่อไว้แล้ว 1 สัปดาห์ ที่ฝ่ายบริการวิชาการ ซึ่งจะต้องติดต่อสอบถามด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02- 3108561-5 เพื่อจะได้ทราบและตอบข้อคำถามของเจ้าหน้าที่ได้ในกรณีที่มีปัญหา

^top

การขึ้นทะเบียนปริญญาและขอใบรับรองสำเร็จการศึกษา
          นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนปริญญา มิฉะนั้นจะไม่ได้รับใบปริญญาบัตร ให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้
 • เมื่อสาขาวิชาปิดประกาศผลสอบผ่านประมวลความรู้ให้ทราบแล้ว ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา และใบรับรองสำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายบริการวิชาการ โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้แนบกับคำร้อง
 • ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 400.- บาท 
 • ใบเสร็จรับเงินค่าใบรับรองสำเร็จการศึกษา 50.- บาท 
 • ใบเสร็จรับเงินค่าใบรับรองผลการศึกษาชุดละ 50.- บาท 
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา 
 • ใบเสร็จรับเงินค่าของเสียหาย 
 • รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาวดำ สวมครุยมหาวิทยาลัยรามคำแหง สีตามคณะที่สำเร็จการศึกษา โดยเสื้อภายในนักศึกษาต้องสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ปิดกระดุมคอด้วยกระดุมโลหะของมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไทสีดำ หรือลายชะลอม หรือชุดขาวของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ไม่สวมแว่นตา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 4 รูป
การเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติปริญญา
          ถ้านักศึกษาเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และ/หรือคำนำหน้านาม ในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และ/หรือคำนำหน้านาม ที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ โดยนำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการถ้าสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติปริญญาแล้วจะไม่ดำเนินการแก้ไขให้ทุกกรณี
วันสำเร็จการศึกษา
          นักศึกษาที่ต้องสอบประมวลความรอบรู้ วันสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ส่งผลสอบได้สัญลักษณ์ S ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่สอบประมวลความรู้ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

^top

การลาพักการศึกษาและการรักษาสภาพการศึกษา
          นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้คราวละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ถ้ามีความประสงค์จะลาพักการศึกษาเกินกว่า 2 ภาคปกติ จะต้องยื่นคำร้องขออนุมัติลาพักการศึกษา ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยแจ้งเหตุจำเป็นในการลาพักการศึกษา และจะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ ( ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท )

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
          นักศึกษาที่ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ยื่นคำร้องต่อ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่บัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานสาขาวิชา  และผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะที่สังกัด พร้อมแนบเอกสาร 
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา

          การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะหมดสถานภาพเป็นนักศึกษา ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 • ตาย 
 • ลาออก 
 • สำเร็จการศึกษา 
 • โอนไปศึกษายังสถาบันอื่น 
 • ขาดคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 • ไม่ชำระค่ารักษาสถานภาพ 2 ภาคปกติติดต่อกันโดยไม่ได้ขอลาพักการศึกษา 
 • เรียนไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ถึง 3.00 
 • สอบวิทยานิพนธ์ หรือประมวลความรู้ ไม่ผ่าน 2 ครั้ง 
 • มหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม

^top

การตอบปัญหาการศึกษา
          กรณีที่นักศึกษามีปัญหา เกี่ยวกับการขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย ติดต่อสอบถามบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 02- 310-8561-5
Download โปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารประเภท Acrobat ฟรีได้ที่นี่...
หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ผลสอบ ประกาศ/ข่าว webboard entertainment link sitemap
ข้อความและข่าวสาร ในเว็บไซด์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ โดย โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ ภาคค่ำ
มีปัญหาในการเยี่ยมชมเว็บไซด์นี้ กรุณาแจ้ง webmaster
คำถามหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ใน Web Site นี้ กรุณาสอบถาม 02-310-8957